Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou PERGO so sídlom Mliekarenská 7, 821 09 Bratislava (ďalej len „realitná kancelária“).
 
1.       Základné ustanovenia
 
1.1     Realitnou kanceláriou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie horeuvedená spoločnosť PERGO.
 
1.2     Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len “reklamácia”).
 
1.3     Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).
 
2.       Postupy a lehoty vybavovania reklamácií
 
2.1    Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené  na stránke), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.
 
2.2    Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a  prijatý realitnou kanceláriou. 
 
2.4    Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
 
2.5    Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.
 
2.6    Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
2.7    Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 
2.8    Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).  

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár na stiahnutieOsobné údaje

Spoločnosť Pergo Premium s.r.o. so sídlom  Mliekarenská 7, Bratislava, IČO: 44 515 031, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55689/B
(ďalej len "Správca") uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú  sprostredkovateľské služby spojené s predajom/ prenájmom nehnuteľnosti a služby spojené so správou nehnuteľnosti.
 • meno, priezvisko, názov firmy;
 • IČO, DIČ, adresa;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo/mobil;
 • komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.  
V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.  

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre nich môže spracovávať aj tento spracovateľ:
 • Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o. so sídlom Jakubovo námestie 9, Bratislava, IČO: 47 251 476, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.93580/B
 • all in accounting s.r.o. so sídlom Papradno 791, IČO: 51 176 769, DIC: 2120616927, IC DPH: SK2120616927, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 35487/R
 • Sidor a partneri s.r.o. so sídlom Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 5263 5970, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 45266/T
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.  

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. Sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžeme okrem toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.

Popritom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@pergo.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenia.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@pergo.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.05.2018.