Prepis médií a služieb

Pri predaji alebo kúpe bytu by ste mali kontaktovať nasledovné inštitúcie:

Elektrárne

Západoslovenská energetika
 • potrebné je prihlásiť sa do 3 dní, odkedy sa odhlásil posledný užívateľ
 • prepis najjednoduchšie uskutočníte telefonicky na čísle 0850 111555
Požadujú tieto údaje:
 • identifikačné údaje a adresy predávajúceho a kupujúceho
 • telefónne číslo a e-mail
 • číslo a stav elektromera
 • číslo miesta spotreby, zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka
 • platobné podmienky podla ponuky konkrétneho dodávateľa elektriny

RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Prihlásiť sa môžete aj na stránke RTVS,kde je potrebné vypniť online formulár.


Plynárne

Prepis odberného miesta plynu na kupujúceho nie je možné vybaviť telefonicky, ale iba osobne - návštevou zákazníckeho centra SPP, alebo vyplnením Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste, ktorú je potrebné zaslať e-mailom na adresu (zakaznickalinka@spp. sk), prípadne ju doručiť poštou alebo faxom. Potrebujete tieto údaje:
 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail)
 • zákaznícke číslo, číslo zmluvy o dodávke plynu
 • platobné podmienky podla ponuky SPP
 • pri pochybnostiach môže SPP vyžiadať doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, zmluva)

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte:
 1. e-mailom na adresu zakaznickalinka@spp.sk
 2. faxom na číslo 02/58 69 90 00
 3. osobne do ktoréhokoľvek Zákazníckeho centra SPP

Vodárne


Správa/spoločenstvo vlastníkov

 • Povinnosť odhlásiť/prihlásiť sa u správcu bytového domu má kupujúci a predávajúci len pri bytoch.
 • Pôvodný vlastník nehnuteľnosti (predávajúci) má povinnosť odhlásiť sa a nový vlastník nehnuteľnosti (kupujúci) má povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu, t. j. správcovskej spoločnosti. Túto povinnosť by si mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva. Správca pri prihlasovaní oznámi kupujúcemu číslo úctu, kam má posielať úhrady za plnenia a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv, a od predávajúceho získa novú adresu na zaslanie vyúčtovania za posledný rok.

Zmena trvalého pobytu

Ak sa rozhodnete po kúpe nehnuteľnosti zmeniť aj trvalé bydlisko, je potrebné to oznámiť na príslušný mestský alebo obecný úrad. Je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu)
 • originál listu vlastníctva nehnuteľnosti
 • pri maloletých do 15 rokov treba predložiť aj originál rodného listu

Po zmene trvalého bydliska máte oznamovaciu povinnosť na tieto inštitúcie:
 • zdravotná poisťovňa
 • Sociálna poisťovňa
 • Príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru – nový občiansky preukaz, zmena ŠPZ a dokladov (v prípade ak sa mení trvalé bydlisko z okresu do iného okresu)

Daňový úrad

 • Daňové a ohlasovacie povinnosti - do 30 dní od povolenia vkladu do katastra nehnuteľností je potrebné prihlásiť sa u príslušného správcu dane z nehnuteľnosti (ide o príslušný obecný alebo mestský úrad), kde je potrebné preukázať sa listom vlastníctva a kópiou kúpnej zmluvy.
 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti.